Stowarzyszenie Chrześcijańskich Przedsiębiorców

Stowarzyszenie Chrześcijańskich Przedsiębiorców w Bydgoszczy
ul.Aleja Stefana Kardynała Wyszyńskiego 58
85-620 Bydgoszcz


http://schp.bydgoszcz.pl/
NIP 554-25-02-456
KRS 0000117292

Prezes Koordynator: Michał Dolny
tel. (52) 341-08-38

(źródło  http://schp.bydgoszcz.pl/)
Pragniemy poinformować Państwa o istnieniu i działaniu Stowarzyszenia Chrześcijańskich Przedsiębiorców w Bydgoszczy.

Siedzibą Stowarzyszenia jest Parafia pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Bydgoszczy przy Al. St. Kardynała Wyszyńskiego 58 .Statut nasz określa że Stowarzyszenie zrzesza przedsiębiorców prowadzących działalność zarobkową. Stowarzyszenie reprezentuje ich interesy wobec związków zawodowych pracowników, organów władzy i administracji państwowej oraz organizacji samorządu terytorialnego.

Celem nadrzędnym Stowarzyszenia jest propagowanie idei katolickiej nauki społecznej, jej pogłębianie i rozpowszechnianie.

Stowarzyszenie służy swoim członkom pomocą w zakresie rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej, udzielając fachowego doradztwa z dziedziny zagadnień prawnych, finansowych, organizacyjnych i innych, jak też wskazywanie na możliwości współpracy z wiarygodnymi partnerami w kraju i zagranicą.

Cele i zadania Stowarzyszenia realizuje po przez tworzenia bazy ekspertów i specjalistów, którzy wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie pomagają w rozwiązywaniu przedstawionych przez przedsiębiorców problemów, w różnych fazach rozwoju działalności gospodarczej.

Nasze Stowarzyszenie oferuje pomoc w działalności gospodarczej, uczciwe formy współpracy, skuteczność działania i promocji, korzystne kontakty z przedsiębiorcami, którzy w swojej działalności przestrzegają zasady uczciwości i jakości wykonywanych prac i usług.

Na uwagę zasługuję fakt, że po wejściu Polski do Unii Europejskiej, prawo reprezentowania firm prywatnych mają Stowarzyszenia Narodowe .

Podobne Stowarzyszenia istnieją w wielu krajach świata i są zrzeszone w UNIAPAC – Światowym Stowarzyszeniu Chrześcijańskich Przedsiębiorców z siedzibą w Brukseli.

Zainteresowane osoby pragniemy poinformować, iż Stowarzyszenie jest otwarte na współpracę z każdym przedsiębiorcą, który jest zainteresowany uczciwą i rzetelną pracą.

Cele Stowarzyszenia

1.Propagowanie idei Katolickiej Nauki Społecznej.
2.Pomaganie członkom rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej.
3.Udzielenie swoim członkom pomocy na określonych warunkach w postaci doradztwa w zakresie zagadnień: prawnych,finansowych, informacyjnych i organizacyjnych lub innej pomocy zgłoszonej przez członków Stowarzyszenia.
4.Wskazywanie możliwości współpracy w zakresie przedsięwzięć :produkcyjnych, handlowych i usługowych z wiarygodnymi partnerami zarówno w kraju jak i zagranicą.
5.Udzielenie pomocy w rozszerzaniu i podnoszeniu działalności gospodarczej do obowiązujących norm i standardów europejskich.
6.Podejmowanie obrony praw członków.
7.Reprezentowanie interesów członków w rozmowach z władzami lokalnymi, partiami politycznymi oraz innymi Stowarzyszeniami o podobnym charakterze w kraju i zagranicą.
8.Prowadzenie działalności charytatywnej, społeczno-opiekuńczej i kulturalnej oraz działań na rzecz ochrony środowiska.
9.Pogłębianie i rozpowszechnianie wiedzy w zakresie Katolickiej Nauki Społecznej.
10.Prowadzenie działalności gospodarczej i wydawniczej według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach.

Statut SchP paragraf 10

Realizacja celów Stowarzyszenia nastepuje poprzez:

-stworzenie bazy specjalistów i ekspertów do pomocy przedsiębiorcom, a zwłaszcza fachowców będących na emeryturze, aby swoimi umiejętnościami pomagali w analizowaniu i rozwiązywaniu przedstawionych przez przedsiębiorców problemów,
-udzielanie konsultacji w rozwiązywaniu problemów w dziedzinie prawa, finansów, zarządzania i organizacji pracy,
-przekazywanie przedsiębiorcom wiedzy i doświadczenia w różnych fazach rozwoju prowadzonej przez nich działalności gospodarczej,
-rozwiązywanie z przedsiębiorcami problemów dotyczących: produkcji technologii, sprzedaży, dystrybucji, marketingu, stosowania prawa, finansów i administracji,
-organizowanie spotkań formacyjnych, dyskusyjnych, przez udział członków w sympozjach propagujących Katolicką Naukę Społeczną,
-ułatwianie przedsiębiorcom nawiązywania kontaktów i współpracy gospodarczej z jednostkami o podobnym profilu w kraju i zagranicą,
-organizowanie szkoleń w formie : kursów, konferencji, prelekcji i seminariów oraz wyjazdów na szkolenia w kraju i zagranicą dla poszerzenia wiedzy fachowej i nabywania umiejętności w zarządzaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej,
-korzystanie z pomocy doradztwa asystenta teologicznego Stowarzyszenia lub innych kapłanów kompetentnych w podejmowaniu poważniejszych decyzji również w sytuacjach konfliktowych,
-zapraszanie konsultantów zagranicznych w celu doradztwa dla Stowarzyszenia lub jego członków,
-organizowanie kursów językowych,
-organizowanie egzaminów czeladniczych i mistrzowskich,
-prowadzenie innych działań zmierzających do celów Stowarzyszenia na podstawie uchwały zarządu podejmowanej bezwzględną większością głosów.